GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Celem technicznej obsługi nieruchomości jest zapewnienie użytkownikom najwyższego komfortu oraz bezpieczeństwa podczas przebywania na jej terenie. Bezpieczeństwo to sprawność działania instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie budynku.

Zakres czynności składających się na techniczną obsługę nieruchomości możemy zakwalifikować do trzech grup:

  1. obsługa techniczna nieruchomości,
  2. obsługa eksploatacyjna nieruchomości,
  3. obsługa konserwacyjna nieruchomości.

Do działań obsługi technicznej należy zaliczyć prowadzenie dokumentacji technicznej, planowanie kontroli i przeglądów technicznych, utrzymywanie instalacji w odpowiedniej kondycji technicznej, stały monitoring urządzeń, instalacji oraz systemów działających w budynku, serwis techniczny w przypadku awarii.

W zakresie obsługi eksploatacyjnej zarządca nieruchomości musi zadbać o czystość urządzeń i pomieszczeń, w których one się znajdują oraz o przygotowywanie planów remontów części wspólnych w sposób nie zakłócający korzystania z obiektu.

Obsługa konserwacyjna to przygotowywanie harmonogramu prac konserwatorskich oraz nadzór nad osobami wykonującymi prace konserwatorskie.

Właściwa konserwacja nieruchomości oraz stały nadzór nad wyposażeniem technicznym i urządzeniami gwarantują sprawność instalacji znajdujących się w budynku. Regularny serwis pozwala skutecznie zminimalizować koszty przyszłych remontów poprzez szybkie usuwanie bieżących usterek. Dobrą praktyką stosowaną przez zarządców nieruchomości jest prowadzenie dla danej nieruchomości księgi konserwacji, w której odnotowywane są zgłoszenia usterek oraz przeprowadzone działania konserwatorów.  Coraz częściej ewidencje prowadzone są przy wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych.

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek odpowiedniej obsługi technicznej budynków. Art. 62 ust. 1 ustawy mówi, że właściciel lub zarządca nieruchomości powinien przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego obiektu. Co roku należy przeprowadzać przegląd: elementów budynku, budowli i instalacji, na które negatywny wpływ mają czynniki atmosferyczne oraz czynniki wynikające z użytkowanie obiektu; instalacji i urządzeń ochrony środowiska; instalacji gazowej i przewodów kominowych. Co najmniej raz na pięć lat należy również skontrolować stan techniczny i przydatność obiektu do eksploatacji, sprawdzić zarówno estetykę budynku, jak i jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie ze wskazanym przepisem przegląd dotyczy całego obiektu budowlanego. Tymczasem specyfika wspólnot mieszkaniowych dzieli obiekt budowlany na nieruchomość wspólną i odrębne lokale. W praktyce wspólnoty mieszkaniowe dokonują przeglądu całych instalacji mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców w budynku oraz fakt, że prawo budowlane odpowiedzialnym za przeglądy w całym obiekcie czyni wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę.

Dzięki profesjonalnej i kompleksowej obsłudze technicznej wszyscy mieszkańcy danego budynku mogą być pewni, że ich życiu i mieniu nic nie zagraża, a wybór firmy zarządzającej nieruchomością był trafny.