GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej – skorzystaj ze wsparcia MyPartner z Puław

Często członkowie nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych zadają sobie pytanie – czy warto już na początku funkcjonowania wspólnoty wyodrębniać fundusz remontowy. Zrozumiałe jest, że właściciele lokali dążą do jak najmniejszego obciążania swoich budżetów miesięcznymi opłatami stałymi, w tym z tytułu zaliczek wynikających z kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Kupując nowe mieszkanie w nowym budynku, nie myślimy o tym, że w przyszłości zaistnieje potrzeba remontu dachu, kominów, malowania ścian klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych czy zagospodarowanie terenu zewnętrznego, który jest własnością wspólnoty mieszkaniowej. Patrzenie krótkowzroczne może być dla nas i wspólnoty zgubne. Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej to właśnie sposób na pokrycie kosztów przyszłych remontów przez właścicieli lokali. Po pewnym czasie wspólnota dzięki istnieniu funduszu remontowego jest w stanie uzbierać przynajmniej część środków na konieczne remonty. Regularne odkładanie określonej sumy pieniędzy umożliwia wspólnocie sprawne wykonanie zaplanowanych remontów w częściach wspólnych.

 

Fundusz remontowy wspólnotyLublinie lub Puławach – najważniejsze informacje i procedury

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Wszelkie koszty remontowe dotyczące nieruchomości wspólnej zawierają się w kategorii kosztów zarządu nieruchomości wspólnej. Stworzenie funduszu remontowego przekracza zakres obowiązków zwykłego zarządu. Konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez członków wspólnoty. W uchwale powinny znaleźć się zapisy dotyczące wysokości składek na fundusz remontowy, terminy ich płatności, zasady gromadzenia i wykorzystywania nadwyżek.

 

Jak wykorzystać fundusz remontowy – wyjaśniają specjaliści z MyPartner w Puławach

Pieniądze gromadzone na funduszu remontowym są własnością wspólnoty mieszkaniowej. O tym, na co będą przeznaczone pieniądze z funduszu, decydują wspólnie członkowie wspólnoty. Kalendarz poszczególnych przedsięwzięć ustalany jest w praktyce w ramach planu gospodarczego przygotowywanego na dany rok. Do jego przyjęcia wspólnota podejmuje stosowną uchwałę. Plan gospodarczy na cały rok przygotowuje i przedstawia do uchwalenia zazwyczaj zarządca wspólnoty. Każdy członek wspólnoty może też zaproponować jakie prace jego zdaniem należy wykonać. Do zadań zarządcy nieruchomości należy z kolei przestrzeganie, by pieniądze były wydatkowane zgodnie z przyjętą uchwałą. Jego obowiązkiem jest również rozliczenie funduszu remontowego wspólnoty.

W sytuacji, gdy zgromadzone na funduszu remontowym są niewystarczające dla przeprowadzenia niezbędnych zamierzeń remontowych w danym roku, członkowie wspólnoty muszą dopłacić do funduszu, posiłkować się kredytem bankowym lub innymi źródłami np. dotacjami. Nadwyżki w funduszu remontowym po zrealizowaniu zamierzeń rocznych przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

 

Kiedy utworzyć fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

W MyPartner z siedzibą w Puławach rekomendujemy tworzenie funduszu remontowego od początku życia budynku wspólnoty mieszkaniowej. Pierwsze duże remonty we wspólnotach mieszkaniowych mają miejsce po około 10 latach. Należy pamiętać, że im wcześniej wspólnota zacznie odkładać środki finansowe na cele remontowe, tym mniej jej członkowie będą musieli wydatkować jednorazowo środków w przyszłości. Dbanie o nieruchomość wspólną wspólnoty jest wyrazem troski jej członków o swoją własność, co przedkłada się na wartość poszczególnych lokali i bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców.