GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Często członkowie nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych zadają sobie pytanie czy warto już na
początku funkcjonowania wspólnoty wyodrębniać fundusz remontowy. Zrozumiałe jest, że
właściciele lokali dążą do jak najmniejszego obciążania swoich budżetów miesięcznymi opłatami
stałymi, w tym z tytułu zaliczek wynikających z kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Kupując
nowe mieszkanie w nowym budynku nie myślimy o tym, że w przyszłości zaistnieje potrzeba remontu
dachu, kominów, malowania ścian klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych czy zagospodarowanie terenu zewnętrznego, który jest własnością wspólnoty
mieszkaniowej. Patrzenie krótkowzroczne może być dla nas i wspólnoty zgubne. Fundusz remontowy
wspólnoty mieszkaniowej to właśnie sposób na pokrycie kosztów przyszłych remontów przez
właścicieli lokali. Po pewnym czasie wspólnota dzięki istnieniu funduszu remontowego jest w stanie
uzbierać przynajmniej część środków na konieczne remonty. Regularne odkładanie określonej sumy
pieniędzy umożliwia wspólnocie sprawne wykonanie zaplanowanych remontów w częściach
wspólnych.

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z
utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać
porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz
współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Wszelkie koszty remontowe dotyczące
nieruchomości wspólnej zawierają się w kategorii kosztów zarządu nieruchomości wspólnej.
Stworzenie funduszu remontowego przekracza zakres obowiązków zwykłego zarządu. Konieczne jest
podjęcie odpowiedniej uchwały przez członków wspólnoty. W uchwale powinny znaleźć się zapisy
dotyczące wysokości składek na fundusz remontowy, terminy ich płatności, zasady gromadzenia i
wykorzystywania nadwyżek.

Pieniądze gromadzone na funduszu remontowym są własnością wspólnoty mieszkaniowej. O tym, na
co będą przeznaczone pieniądze z funduszu decydują wspólnie członkowie wspólnoty. Kalendarz
poszczególnych przedsięwzięć ustalany jest w praktyce w ramach planu gospodarczego
przygotowywanego na dany rok. Do jego przyjęcia wspólnota podejmuje stosowną uchwałę. Plan
gospodarczy na cały rok przygotowuje i przedstawia do uchwalenia zazwyczaj zarządca wspólnoty.
Każdy członek wspólnoty może też zaproponować jakie prace jego zdaniem należy wykonać.
Do zadań zarządcy nieruchomości należy z kolei przestrzeganie, by pieniądze były wydatkowane
zgodnie z przyjętą uchwałą. Jego obowiązkiem jest również rozliczenie funduszu remontowego
wspólnoty.

W sytuacji, gdy zgromadzone na funduszu remontowym są nie wystarczające dla przeprowadzenia
niezbędnych zamierzeń remontowych w danym roku członkowie wspólnoty muszą dopłacić do
funduszu, posiłkować się kredytem bankowym lub innymi źródłami np. dotacjami. Nadwyżki w
funduszu remontowym po zrealizowaniu zamierzeń rocznych przechodzą na kolejny okres
rozliczeniowy.

Rekomendujemy tworzenie funduszu remontowego od początku życia budynku wspólnoty
mieszkaniowej, czyli od początku jego zużycia. Pierwsze duże remonty we wspólnotach
mieszkaniowych mają miejsce po około 10 latach. Należy pamiętać, że im wcześniej wspólnota
zacznie odkładać środki finansowe na cele remontowe, tym mniej jej członkowie będą musieli
wydatkować jednorazowo środków w przyszłości. Dbanie o nieruchomość wspólną wspólnoty jest
wyrazem troski jej członków o swoją własność, co przedkłada się na wartość poszczególnych lokali i
bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców.